در اصطبل و کبوترخانه که در حیات اندرونی قرار دارد می توانید حیوانات اهلی را از نزدیک ببینید و با گذراندن ساعتی کنار این حیوانات با نحوه زیست طبیعی  حیوانات آشنا شوید.